Përkushtim radikal (2)
16. Shkurt E Shtunë

‘Ta marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjekë’ Luka 9:23 NLT

Le të marrim në konsideratë: 1) Përkushtimin në punë. Në të kaluarën, punëdhënësit i vlerësonin punonjësit e tyre dhe punonjësit vlerësonin punëdhënësit e tyre. Por vendi i punës sot është bërë shumë armiqësor me punonjës që i kanë inat shefat e tyre dhe që mezi bëjnë minimumin, ndërsa shefat shpesh janë kërkues dhe i marrin si të mirëqenë punonjësit e tyre. Mënyra e Perëndisë kërkon për përkushtim të dyanshëm. Mos e bëj atë që duhet të bësh thjesht sepse të duhet ta bësh, por puno me gjithë zemër...me një buzëqeshje në fytyrën tënde, duke mbajtur në mend gjithnjë se pavarësisht se kush është ai që jep urdhërat, ti në të vërtetë po i shërben Perëndisë’ (Efesianëve 6:6-7 MSG). Nëse je një punëdhënës, mbaje mend mirë se kë po prezanton - Perëndinë. 2) Përkushtimi në kishë. Shumë njerëz kanë një stil përqasjeje rastësor, kafeterie ndaj kishës: ata marrin atë që u pëlqen dhe lënë atë që nuk pëlqejnë. Jezusi tha: ‘Unë do ta ndërtoj kishën time’ (Mateu 16:18 NIV, Botimi 2011). Dhe anëtarësia në të kërkon një marrëdhënie besëlidhjeje midis besimtarëve: një në të cilën ne biem dakord që të inkurajojmë, ushqejmë, mbrojmë, mbështesim, lutemi për njëri-tjetrin dhe e përmbushim misionin tonë së bashku (shiko 1 Korintasve 12:12-31). 3) Përkushtim ndaj Krishtit. Jezusi bëri një përkushtim radikal ndaj nesh nëpërmjet lindjes, jetës, vuajtjeve, kryqëzimit dhe vdekjes së Tij dhe Ai kërkon që ne t’i përkushtohemi në mënyrë radikale Atij. ‘Pastaj u tha të gjithëve: “Nëse dikush do të vijë pas meje, le ta mohojë vetveten, ta marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjekë”’. Kjo do të thotë që ti nuk ndjek më dëshirat e tua, por ndjek Zotin, dëshirat e Tij dhe vullnetin e Tij. Ky është përkushtim radikal dhe kjo është ajo që Perëndia pret prej teje.