Perëndia dhe paraja jote (8)
25. Maj E Hënë

“Fjala u bë mish” Gjoni 1:14 MSG

Jezusi erdhi në botë për dy arsye. E para, për të të dhënë dhuratën më të madhe që ekziston – jetën e përjetshme. E dyta, për të të bërë të ditur se Ai kujdeset për çdo detaj të jetës tënde. “Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë” (Gjoni 1:14 NKJV). Tek Mesazhi, Eugene Peterson e perifrazon: “Fjala u bë mish dhe gjak dhe u zhvendos në lagjen tonë. Ne e pamë lavdinë me sytë tanë, atë lavdi të pakrahasueshme, si Ati, ashtu edhe Biri, bujar së brendshmi dhe së jashtmi, i vërtetë që nga fillimi deri në fund”. Thuajse 20 përqind e asaj që Jezusi dha mësim kishte të bënte me financat, punën tënde dhe nevojat tokësore. Ai kujdeset për ty! Dhe kur ti nuk arrin që ti përmbushësh nevojat, Bibla thotë: “Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi” (Filipianëve 4:19 NKJV). Kur biznesi yt ka marrë të tatëpjetën, premtimi i Tij është: “Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të mëson për të mirën tënde” (Isaia 48:17 NKJV). Perëndia kujdeset për barrën që ti po mban sot, prandaj, nëse nevojat e tua nuk janë përmbushur sot, rivlerësoje të kuptuarit që ke për Atin tënd qiellor. A i ke diskutuar financat e tua me Të? Po në lidhje me blerjen e shtëpisë sate? A e ndjeve konfirmimin e brendshëm të Frymës së Shenjtë që ishte koha e duhur për ta blerë? A ke qenë duke e dhënë të dhjetën, duke mbjellë në mbretërinë e Perëndisë dhe duke pritur një të korrë në kthim? Fara e mbjellë në tokë të mirë prodhon gjithnjë një të korrë dhe besimi është magneti që e tërheq të korrën në jetën tënde. Fjala për ty sot është: Perëndia të do dhe dëshiron që të bekojë çdo fushë të jetës tënde.