Lutu sipas Fjalës së Zotit
17. Gusht E Mërkurë

“Jeta ime tretet në dhimbje; më jep forcë sipas fjalës sate” Psalmi 119:28 NKJV

Shprehja e vjetër: “Lutja i ndryshon gjërat”, merr kuptim të ri kur përdor Shkrimin në lutjet e tua. Lutje të tilla e bëjnë Perëndinë të veprojë në favorin tënd. Dhe më e rëndësishmja, ato të ndryshojnë ty. Kur ti lutesh sipas Fjalës së Perëndisë, ja çfarë ndodh:

1) Besimi yt rritet dhe të ndihmon të marrësh më shumë prej asaj që ka Perëndia ka premtuar.

2) Mendja jote ripërtërihet dhe të bën t’i shohësh gjërat ndryshe.

3) Ti njeh vullnetin e përsosur të Perëndisë.

4) Ti je i aftë të ecësh në të vërtetën.

5) Ti rritesh në pjekurinë frymërore.

6) Ti afrohesh më shumë tek Perëndia dhe ke një marrëdhënie më intime me Të.

7) Ti mëson rrugët e Perëndisë dhe ato bëhen rrugët e tua.

8) Ti kupton përgjigjet e Perëndisë ndaj lutjeve të tua.

9) Ti ndryshon në mënyrë pozitive.

10) Ti vështron Qengjin e Perëndisë, i cili është vetë qendra e Biblës.

Ja disa shembuj të Shkrimit me anë të të cilëve mund të lutesh: “Hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd” (vargu 18 NKJV). “Më mëso statutet e tua. Më bëj që të kuptoj rrugën e urdhërimeve të tua, dhe unë do të mendohem thellë mbi mrekullitë e tua” (vargjet 26-27 NKJV). “Jeta ime tretet në dhimbje; më jep forcë sipas fjalës sate” (vargu 28 NKJV). “Oh, sa shumë e dua ligjin tënd! Ai është përsiatja ime gjithë ditën. Urdhërimet e tua më bëjnë më të urtë se armiqtë e mi, sepse janë gjithnjë me mua” (vargjet 97-98 NKJV). “Largohuni, o njerëz të këqij, sepse unë dua të respektoj urdhërimet e Perëndisë tim. Më ndihmo sipas fjalës sate, që unë të jetoj, dhe të mos lejoj të ketë hutim në shpresën time” (vargjet 115-116 NKJV). “Porositë e tua janë të drejta përjetë; më jep mendje dhe unë do të jetoj” (vargu 144 NKJV). Sot, lutu sipas Fjalës së Perëndisë.