Qëndro në Fjalën e Perëndisë (3)
22. maj e mërkurë

“Të pangopur janë gjithashtu sytë e njerëzve” Fjalët e Urta 27:20, NKJV

Kur je i kontrolluar nga materializmi. Filozofia e çalë e materializmit është “më shumë, më shumë, më shumë!”. Dhe është si rrjedhojë e “problemit të syrit”. Bibla thotë: “Të pangopur janë gjithashtu sytë e njerëzve”. Është në rregull të duash një shtëpi të mirë, një makinë të besueshme dhe siguri financiare – dhe Perëndia do t’i sigurojë këto gjëra kur të jesh kujdestar i mirë me ato të cilat Ai të ka besuar tani. Por kur kërkon më shumë se ç’ke nevojë ose më shumë seç duhet për të përmbushur vullnetin e Tij, Bibla e quan kotësi. Kjo fjalë mund të kuptohet si të qënit i pambushur, boshllëk ose pa qëllim.

Solomoni shkruan: “Kush është i dhënë pas parasë, nuk ngopet kurrë me para dhe kush dëshiron pasuritë nxjerr përfitim prej tyre. Edhe kjo është kotësi” (Predikuesi 5:10, NKJV). Kështu që para se t’i kërkosh Perëndisë për bollëk, kërkoji që të zbulojë qëllimin e jetës tënde, sepse të dyja janë të lidhura drejtpërdrejt. Jezusi tha: “Jeta e njeriut nuk qëndron në mbushullinë e gjërave që zotëron” (Luka 12:15, KJV). Perëndia përdor një matës tjetër dhe Fjala e Tij thotë se Ai është i aftë “të bëjë që gjithë hiri të teprojë për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t’ju tepërojë për çfarëdo pune të mire Edhe ai që i jep farën mbjellësit dhe bukë për të ngrënë, ju dhëntë dhe e shumoftë farën tuaj, dhe i bëftë të rriten frytet e drejtësisë suaj; dhe atëherë do të pasuroheni për të qenë dorëdhënë, duke i sjellë nëpërmjet nesh falënderim Perëndisë” (2 Korintasve 9:8, 10-11, NIV). A është Perëndia i gatshëm të të bekojë financiarisht? Po, por vetëm kur ti të jesh i gatshëm të jesh përçues dhe shpërndarës i bekimeve të Tij.